Политика за поверителност

Уважаеми клиенти,
С цел встъпване в договорно правоотношение с Вас, както и по време на текущо такова „Пепи Комерс” ООД, с адрес: град София, кв. Редута, ул.”Детелин войвода” №2 Тел: 02 / 973 13 63, Моб.: 0888 / 375 861
в качеството си на администратор на лични данни, Ви информира:
„Пепи Комерс” ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни с ЦЕЛ да встъпи в договорно правоотношение с ВАС, както и по време на него. В случай, че искате да станете наш клиент Ви информираме, че обработваме личните Ви данни съгласно чл. 6, ал. b) от Регламент (ЕС) № 2016/679 и действащото българско законодателство за встъпване в договорни отношения. Моля, имайте предвид, че по време на договорните отношения с нас, Фирмата обработва предоставените от Вас данни на същото правно основание, както и във връзка с други правни разпоредби, приложими към нас, като фирма.

СРОКЪТ, в който се съхранява личната информация зависи от нейното естеството и от целите, за които се обработва. „Пепи Комерс” ООД определя съответните периоди на съхранение, като взема предвид всички законови задължения за съхранение.

Фирмата не използва АВТОМАТИЗИРАНО вземане на решения и профилиране в процеса на установяване на бизнес отношения.

Политика за поверителност на „Пепи Комерс” ООД

Настоящият документ представя подхода на „Пепи Комерс” ООД за защитата на личните данни с цел изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни), членове 13 и 14. Една от основните ни отговорности като фирма е да гарантираме сигурността на поверената ни информация. Политиката за поверителност дава отговор на значимите въпроси, свързани с обработката на лични данни във фирмата. Политиката важи за всички наши продукти и услуги.
Моля, отделете време, за да се запознаете с Политиката за поверителност.

1. Кои сме ние

„Пепи Комерс” ООД е ориентирана към развитие производствено-търговска фирма. Ниепредоставяме продукти и услуги както на малки и средни предприятия, така и на частни лица. „Пепи Комерс” ООД е администратор на лични данни със следните данни за контакт: Адрес на фирмата: град София, кв. Редута, ул.”Детелин войвода” №2
Тел: 02 / 973 13 63, Моб.: 0888 / 375 861
Електронна поща: pepi_comers@abv.bg
Пепи Комерс” ООД e самостоятелно производствено – търговско предприятие, което е на пазара от 1997г.
Повече информация за дейността на фирмата, може да получите на официалния ни сайт
http://pepicomers.com/

2. Защо фирмата събира и използва Вашата лична информация

Събираме, обработваме и съхраняваме лична информация поради различни причини и на базата на няколко правни основания. Използваме предоставените ни от Вас лични данни, за да обработим Вашите искания за продукти и услуги, предлагани от фирмата, както и да подпомогнем тяхното администриране, да осигурим възможно най-доброто обслужване.
Съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 и действащото българско законодателство ние имаме право да използваме лична информация при наличие на едно или няколко от изброените по- долу правни основания:

По силата на сключен с Вас договор;
• По силата на закон;
• Когато имаме легитимен интерес;
• Когато предоставите съгласието си.

Когато имаме свързана с нашата дейност причина да използваме Вашата информация, използваме като основание "легитимен интерес". Когато се позоваваме на него при обработка на предоставената от Вас информация, ние се стремим към гарантиране на справедлив баланс между легитимните интереси на фирмата  и Вашите права.
Регламент (ЕС) № 2016/679 третира някои категории чувствителни лични данни като специални, използването на които се извършва, само след получаване на изричното Ви съгласие. Такива са информация за расов или етнически произход, политическа ориентация, сексуална ориентация, религиозни убеждения, членство в синдикални организации, здравни данни и документи за съдимост.

Фирмата  получава, обработва и съхранява Вашите лични данни на базата на следните основания:

2.1. Да отговори на законови задължения:

От нас като фирма, се изисква да обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, приспазване на определени законови изисквания.

2.2. При встъпване и/или при изпълнение на договорни отношения:

При встъпване и/или при изпълнение на договорно правоотношение с Фирмата  по силата на преддоговорното и/или договорното правоотношение, Фирмата  има право:

• Да събира личните Ви данни при обработката на искане за услуги или продукти с цел преценяване на условията, при които фирмата  може да сключи договор с Вас.
• Да обработва и съхранява личните Ви данни с цел предоставяне и управляване, възникнало по силата на договор за обслужване  или търговия и други.
• Да Ви предоставя информация за продуктите и услугите, които предлага, като Ви изпраща известия.
• Като част от изпълнението на нашите договорни отношения с Вас, в определени случаи споделяме Вашите данни с доставчици на услуги (експерти в дадена област и/или подизпълнители) с цел по-доброто Ви обслужване.

2.3. Когато сте предоставили съгласие:
Фирмата  използва, обработва и съхранява Ваши лични данни след изричното Ви съгласие в следните случаи:
• При използване на Ваши лични данни за директен маркетинг, преди да станете наш клиент;
• Да събира чувствителна информация
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време чрез нашите канали за контакт. В този случай Фирмата няма да използва данните Ви за целите, описани по- горе. Оттеглянето на съгласието може да се отрази на предоставянето на наши услуги или продукти.

3. Какви лични данни обработваме

Фирмата  събира, записва, структурира, организира, обработва, съхранява, при необходимост коригира лично или чрез свой представител или чрез нашите алтернативни канали за комуникация като нашата интернет страница различни видове лични данни, от нашите клиенти в контекста на създаване/развиване на бизнес отношения. Информацията, която обработваме, структурираме, анализираме и съхраняваме, може да варира в зависимост от продуктите и услугите, които клиентът използва. Тя попада в различни категории, както е посочено по-долу:

• Идентичност и данни за контакт
Име, пол дата на раждане, място на раждане, копия на лична карта или друг документ за самоличност, като свидетелство за управление, паспорт (личен идентификационен номер / идентификационен номер на чужденец, вид на документа, номер на документа, издаващ орган, дата на издаване, дата на изтичане) , националност, снимка, адрес (държава, регион на страната пощенски код, град, адрес), информация за контакт (личен имейл адрес, домашен и/или мобилен телефонен номер, работен телефонен номер, работен имейл адрес), семейно положение и данни за семейството, професионален опит, образование, данъчна отседналост и данъчна информация, данни за автентификация (подпис)

• Информация, свързана с продуктите и услугите на фирмата
Данни от изпълнението на нашите договорни задължения, данни в предоставената документацията